MIĘDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY  "MŁODY PAGANINI"

 

 

 

 

 

INFORMACJE DO POBRANIA NA DOLE STRONY

REGULAMIN
XVIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO "MŁODY PAGANINI"
LEGNICA 21-23.03.2024


§ 1.
1. Organizatorem XVIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini“ jest Centrum Edukacji Artystycznej, a współorganizatorem Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy.

2. Konkurs odbędzie się w dniach 21-23 marca 2024 r. Miejscem przesłuchań konkursowych jest Aula ZSMuz. w budynku Akademii Rycerskiej, przy ul. Chojnowskiej 2 w Legnicy.
Miejscem Koncertu Inauguracyjnego oraz Koncertu Laureatów jest Sala Królewska Akademii Rycerskiej w Legnicy.

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie, uczestnicy przesyłają w terminie do 1.03.2024 r. wypełniając „Kartę Zgłoszenia“ (Załącznik nr 1), podpisując Klauzulę RODO (Załącznik nr 2) i dołączając potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w Konkursie (opłata dotyczy uczestników z zagranicy).

4. Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie do dnia 8.03.2024 r. wyłącznie drogą mailową.
§ 2.
1. W konkursie nie mogą brać udziału:
1) uczniowie jurorów oraz osoby spokrewnione z jurorami,
2) laureaci GRAND PRIX poprzednich edycji,
Laureaci pierwszych miejsc z poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie w tej samej grupie wiekowej.
3) studenci szkolnictwa wyższego

2. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników w przypadku dużej liczby zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).

§ 3.
1. Konkurs jest dwuetapowy i przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych:
Grupa młodsza - skrzypkowie urodzeni po 31.12.2009 r.
Grupa starsza - skrzypkowie urodzeni przed 01.01.2010 r., będący uczniami Szkoły Muzycznej II stopnia, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia klasa 8.

2. Program Konkursu obejmuje repertuar skrzypcowy:
I etap:
dowolny utwór N.Paganiniego lub Kaprys N.Paganiniego (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego np. jednej części sonaty lub koncertu, wyjątek stanowi "La Campanella")
utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim dowolnego kompozytora z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego).
Czas trwania programu I etapu Konkursu nie może przekroczyć 20 min.

II etap:
I lub II i III część koncertu skrzypcowego dowolnego kompozytora.

3. Uczestników obowiązuje wykonanie utworów z pamięci.

§ 4.
1. Kryterium kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów Konkursu jest:
1) I etap – spełnienie warunków wiekowych i programowych, prawidłowo wypełniona
„Karta Zgłoszenia“ wraz z wymaganymi załącznikami, przesłana w wymaganym terminie.
2) II etap - uzyskanie co najmniej 20 pkt za prezentację konkursową w I – szym etapie Konkursu.
§ 5.
1. Kryterium do wyłonienia laureatów jest zsumowana punktacja dwóch etapów przesłuchań konkursowych.

2. Po zakończeniu pierwszego etapu i dokonaniu obliczeń, Sekretarz Jury przedstawia Jurorom wyniki przesłuchań w formie wykazu ze średnimi arytmetycznymi punktów, uzyskanych przez poszczególnych uczestników (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bez nazwisk uczestników). Nazwiska osób zakwalifikowanych zostają umieszczone na liście i ujawnione, także wobec Jurorów, w porządku alfabetycznym.

§ 6.
1. Prezentacje konkursowe uczestników będą oceniane przez Jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów gry skrzypcowej z Polski i zagranicy.

2. Jury powołuje Dyrektor CEA.

3. Jury ocenia występy jako indywidualną kreację artystyczną, biorąc pod uwagę również intonację, emisję dźwięku, poprawność, swobodę techniczną, wyczucie stylu, artykulację, muzykalność.

4. Uczestnicy oceniani są w skali 1-25 pkt w każdej grupie wiekowej.
1) laureatem Grand Prix zostaje finalista, którego prezentacje artystyczne wykazywały cechy gry wybitnej.
2) laureatem I miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 24-25 pkt.
3) laureatem II miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 22-23 pkt.
4) laureatem III miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 21 pkt.

5. Jury może wyróżnić uczestników konkursu za wybitne wykonania poszczególnych utworów.

6. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
§ 7.
1. Zdobywcy miejsc otrzymują tytuł Laureata Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Młody Paganini".

2. Jury przyznaje nagrody – jedną nagrodę Grand Prix konkursu oraz nagrody za I, II, III miejsce, wyróżnienia, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu N. Paganiniego w każdej grupie wiekowej; dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo. Przyznane będą nagrody finansowe oraz rzeczowe.

3. Jury decyduje o przyznaniu nagród dodatkowych od partnerów Konkursu i indywidualnych darczyńców:
1) występ z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,
2) nagrody rzeczowe.

4. Jury może wyróżnić nauczycieli i akompaniatorów.

5. Nagrodzeni skrzypkowie są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie laureatów oraz do osobistego odbioru nagród.
§ 8.
1. Laureat Konkursu, zgodnie z art. 44zh. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną oraz w przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.
2. Finalista konkursu (osoba wyróżniona) otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

§ 9.
1. Przesłuchania konkursowe uczestników mają charakter otwartych prezentacji publicznych.
2. Przesłuchania odbywają się w kolejności alfabetycznej, począwszy od kandydata wybranego drogą losowania w dniu 6.03.2024 r.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia godzinę przed planowanym występem konkursowym. Czas występu może ulec zmianie do 50 minut.
4. Uczestnik Konkursu ma obowiązek okazania w biurze konkursu, przed przystąpieniem do I etapu swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnych nagrań podczas przesłuchań i koncertu laureatów.
6. Podczas rozdania nagród i koncertu laureatów wymagany jest strój galowy.
7. Uczestnicy i akompaniatorzy sami pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
§ 10.
1. Formularz zgłoszenia, harmonogram konkursu zamieszczony będzie na www.zsmuz.pl; wszelkie zmiany oraz aktualizacja informacji zamieszczane będą również na stronie profilu Facebook: https://www.facebook.com/InternationalViolinCompetitionPAGANINI/

2. Zgłoszenia kandydatów wraz z kopią dowodu opłaty konkursowej w wysokości 80 euro, w przypadku uczestników z zagranicy, należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Udział dla uczestników z Polski jest bezpłatny.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie „wpisowe” nie będzie zwracane.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica Bank Pekao S.A.
SWIFT (BIC) PKO PPLPW
PL79 1240 1473 1111 0010 9606 3111
w tytule: PAGANINI Twoje imię i nazwisko

3. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski.

§ 11.
1. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:
Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
1) Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica, reprezentowana przez dyrektora.
Kontakt: tel. 768622636, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Agnieszka Kwaśnik - pracownik firmy Valven Sp. z o.o. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
2) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.
Kontakt: tel. 224210621, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/
jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa1 w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:
https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

Współorganizator – Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy.

 

 

Press here to english version 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: