Konkurs na najlepszą prezentację multimedialna

Zespół  Szkół Muzycznych w Legnicy

ogłasza

Konkurs na prezentację multimedialną

na temat życia i twórczości Benjamina Bilsego

z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora

                       

 1. Konkurs ma zasięg międzyszkolny.
 2. Termin składania prac upływa 10 października 2016.

 

Cele konkursu:

 • bliższe zapoznanie młodzieży z postacią kompozytora i dyrygenta-

Benjamina Bilsego;

 • rozwijanie zainteresowań działalnością B. Bilsego;
 • skierowanie uwagi młodzieży na wydarzenia związane z życiem

kompozytora;

 • popularyzowanie mało rozpowszechnionej muzyki romantycznej;
 • kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
 • integracja legnickich środowisk młodzieży gimnazjalnej.

 

Uczestnicy konkursu:

      Konkurs jest adresowany do uczniów  legnickich szkół oświatowych.

 

Regulamin konkursu:

 • każda Szkoła może zgłosić jedną prezentacje; jej wybór zostanie dokonany na zasadzie wewnętrznych eliminacji w szkołach;
 • uczestnicy reprezentujący szkołę mogą wykonać prace indywidualnie lub w drużynach do dwóch osób;
 • prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę pliku należy wpisać nazwę typującej szkoły. W prezentacji powinny być zawarte informacje          o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy         (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły). Prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana  i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r.  o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
 • maksymalny czas prezentacji – 5 minut:
 • kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same
 • opisane prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
 • Jury stanowić będą pedagodzy powołani przez organizatora z grona pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych;
 • przy ocenianiu Jury będzie najwyżej oceniało prace prezentujące temat w sposób interesujący, charakteryzujące się oryginalnością, napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne  i popularyzatorskie; ocenie podlegać będzie również estetyka i efekt wizualno-słuchowy, szata graficzna, zawartość prezentacji, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, techniczna poprawność wykonania;
 • decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna;
 • laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomami na uroczystym podsumowaniu Roku Benjamina Bilsego w listopadzie 2016 roku;
 • Szkoła przystępująca do Konkursu zgłasza uczestników wypełniając załączoną Kartę Zgłoszenia w terminie do 30.09.2016r. i wysyłając ją drogą elektroniczną na adres szkoły.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu – Danuta Ksiądzyna       (tel. 604 280 004).

 

ZAŁACZNIK

 • Czytany 3117 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: